Kierunek: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA - studia doktoranckie


Wyższe studia stacjonarne i niestacjonarne III stopnia trwają 4 lata (8 semestrów) i obejmują kształcenie na kierunkach: inżynieria materiałowa, mechanika i budowa maszyn. Studia kończą się publiczną obroną rozprawy doktorskiej. Absolwenci wszystkich kierunków studiów I stopnia otrzymują świadectwo ukończenia studiów wyższych doktoranckich i stopień naukowy doktora.

Absolwent studiów wyższych doktoranckich kierunku Inżynieria Materiałowa posiada pogłębioną wiedzę w danej dyscyplinie naukowej i umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej.