Kierunek: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA - drugiego stopnia


Kandydat powinien mieć ukończone studia I stopnia na wybranym kierunku lub na kierunku pokrewnym. Studia trwają 3 semestry. Kończą się pracą dyplomową oraz egzaminem dyplomowym, a absolwenci wszystkich kierunków studiów II stopnia otrzymują dyplom ukończenia studiów wyższych oraz tytuł zawodowy magistra.

Studia ukierunkowane są na projektowanie i wytwarzanie materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych. Absolwent studiów wyższych II stopnia (magisterskich) kierunku Inżynieria Materiałowa posiada gruntowną wiedzę w zakresie:
 • struktury i właściwości materiałów  metalicznych i polimerowych,
 • metod badań,
 • technologii przygotowania i uszlachetniania materiałów,
 • projektowania i produkcji wyrobów z tworzyw polimerowych, metali i kompozytów.


Program studiów umożliwia poszerzenie wiedzy w zakresie nauk humanistycznych i ekonomicznych oraz doskonalenie technik informatycznych w zastosowaniu do określonych zadań konstrukcyjno-technologicznych. Szczególna uwagę zwraca się na wszechstronne podejście do zagadnień materiałowych: czynników technicznych, społecznych, organizacyjnych i ekonomicznych. Wyrabia się również umiejętność opracowywania i prezentacji określonych informacji technicznych i wyników opracowań własnych. 

Absolwenci  studiów magisterskich kierunku Inżynieria Materiałowa znajdą zatrudnienie:
 • w zakładach produkujących specjalistyczne półprodukty i wyroby z metali, materiałów polimerowych i ceramicznych jako technolodzy i konstruktorzy,
 • w biurach projektowych i jednostkach badawczych związanych z wszystkimi działami przemysłu
 • w ośrodkach i instytutach badawczych jako pracownicy naukowi i konstruktorzy oprzyrządowania technologicznego i nowych wyrobów,
 • na wyższych uczelniach jako pracownicy naukowo-dydaktyczni,
 • w ośrodkach doradztwa technicznego jako rzeczoznawcy w laboratoriach kontrolnych oraz zespołach analizy jakości. 


Są oni również predysponowani do uruchamiania i rozwijania produkcji wyrobów w systemie Hi-Tech jako współinwestorzy i właściciele nowoczesnych przedsiębiorstw (warsztatów) wytwórczych.

Absolwenci studiów II stopnia uzyskują stopień mgr inż. w specjalnościach:
 • przetwórstwo tworzyw polimerowych
 • inżynieria powierzchni
 • lakiery i pokrycia ochronne
 • recykling
 • biomateriały i materiały opakowaniowe
 • inżynieria kompozytów