Kierunek: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA - pierwszego stopnia


Wyższe studia stacjonarne I stopnia trwają 3,5 roku (7 semestrów). Studia kończą się projektową pracą dyplomową oraz egzaminem dyplomowym. Absolwenci studiów I stopnia otrzymują dyplom ukończenia studiów wyższych i tytuł zawodowy inżyniera. Posiadają też prawo do kontynuowania nauki na studiach wyższych II stopnia w dowolnej specjalności studiów w ramach tego samego kierunku, a także na innych kierunkach, które uznane są za pokrewne.

Absolwent studiów I-st. kierunku Inżynieria Materiałowa posiada wiedzę i umiejętności praktyczne obejmujące:

  • dobór i przygotowanie materiałów do produkcji wyrobów z  metali, tworzyw polimerowych i ceramicznych
  • materiałoznawstwo i procesy technologiczne obróbki cieplnej, spajania, obróbki ubytkowej i przetwórstwa tworzyw polimerowych prowadzące do gotowych wyrobów
  • elementy projektowania procesów wytwórczych, projektowanie oprzyrządowania technologicznego
  • eksploatację maszyn i linii technologicznych, nadzór technologiczny nad produkcją wyrobów
  • ocenę jakości półproduktów i wyrobów gotowych


Absolwent może być zatrudniony:
  • w zakładach produkcyjnych, na wydziałach  produkcji wyrobów z metali i tworzyw polimerowych w charakterze technologa, specjalisty nadzorującego procesy produkcyjne oraz kontrolę jakości
  • w zakładach produkcyjnych na wydziałach przygotowania produkcji i w jednostkach konstrukcyjnych w charakterze konstruktora wyrobów z metali, materiałów polimerowych i kompozytów
  • w zakładach produkcyjnych wykorzystujących surowce i półprodukty metaliczne, ceramiczne i polimerowe do nadzoru, kontroli jakości dostaw, funkcjonowania maszyn i urządzeń (nadzór ruchu) oraz technologa –    w szkolnictwie zawodowym średniego szczebla, w laboratoriach i warsztatach szkolnych